رخدادهای پیش رو

اتفاقات جدید در مقیاسهای متفاوت امسال همراه این نسخه فستیوال خواهد بود. رخدادهای محبوب خود را انتخاب کنید و با ما همراه شوید.

گشایش فستیوال

  دهم آذر - 16:00-21:00 مکان اول، گالری محسن و مکان دوم، مرکز نبشی

هفتمین دوره فستیوال، امسال در 4 مکان مختلف برای چیدمان ها، اجراها، بخش ویدیو و سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی با عنوان هستی دیجیتال اتفاق می افتد.