• TADAEX2018

چیدمان ها


شرکت در سخنرانی هنرمندان و نشست شملره 3 لیزر تهران برای عموم آزاد و رایگان است

تهيه بلیت جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان در طبقه هشتم آواسنتر از ساعت ٥ عصر