بازگشایی از TADAEX

جمعه 16:00 گالری محسن و مرکز نبشی
event5

  • گالری

اطلاعات:

شروع:
جمعه 10 آذر 16:00
دسته بندی رخداد:
رخداد عمومی
محل برگزاری:
گالری محسن و مرکز نبشی