تادااِکس2018 / معلق

معلق از محمد نیک پور

اگر پرندهای نتواند پرواز کند هستی اش از او سلب شده است، چراکه پریدن در ذات پرنده است؛ در نتیجه نومیدی را با خود به همراه دارد. این تناقض در نهایت منجر به دوگانگی در آن موجود می شود و کار به جایی می رسد که دچار انزجار می گردد. اگر قادر باشیم سکوی پرتاب یا پلی را روبه روی آن قرار دهیم، شاید بتوانیم مجال پریدن را به آن داده و حس دوباره زندگی کردن را در او تداعی کنیم.


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: سه شنبه آبان ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰