تادااِکس2018 / سخرانی

سخرانی از هنرمندان بین المللی

یان برنشتاین

نوریوکی سوزوکی
مارسل شویتلیک

شبنم رحیمیان، آنتونین ژوس و علی هنرور

زابینا هیوجو 

محمد زارعیورود برای عموم آزاد است . 


مکان نمایش: اتاق نشست آوا طبقه ۱+ | زمان: یک شنبه ۲۰ آبان ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰