تادااِکس2018 / دیتا.طبیعت.تکامل پیوسته

دیتا.طبیعت.تکامل پیوسته از هیونگجونگ کیم

ما در طول حیات خود از یک سلول کوچک انسانی تکامل می یابیم. البته نوعی فرگشت و انباشت داده ها (توالی ژنتیک دی ان ای) پشت این فرایند قرار گرفته است. هستی ما در طبیعت مان کدگذاری شده است. ما در حقیقت جهانی پنهان از دیتا هستیم. از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: یک شنبه آبان ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰