تادااِکس2018 / سخرانی

سخرانی از هنرمندان بین المللی

اشتفانی ریتلر

گابریلا گوردیو و ایرنه رودناس

رافائل اسکی

وزلی لی

داوید لیفتینگر

آنتونین ژوسورود برای عموم آزاد است . 


مکان نمایش: اتاق نشست آوا طبقه ۱+ | زمان: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰