event5

«نویز فُرم» از ساسان بهرامی

«نویز فُرم» یک اینترفیس در ادامه ی «تی نویز» است که برای تبدیل سیگنال صوتی و نویز به شکل مادی در یک الگوی وایرفریم ساخته شده است. این رابطی است که ارزش مادی سیگنال را به صورت الگوی وایرفریم مشخص می کند. صدا و نویز همیشه ارزشی دارد که از طریق گوش به مغز منتقل می شود؛ اما هنوز به عنوان ارزش مادی تعریف نشده است. این پلتفرم فیزیکی نویز برای نمایش مادی صدای آنالوگ و دیجیتال و نویز ساخته شده است. این پلتفرم، صدا را از طریق مبدل و کامپیوتر حس می کند و ارزش فیزیکی و حرکتی صدا تعیین می کند تا میزان نویز در دنیای مادی را با شکستن ساختار و فیلتر کردن صدای ورودی به سطوح مختلفِ بالا، متوسط و پایین و انتقال آنها به کنش و واکنش فیزیکی نشان دهد.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن