event5

«لذت اختلال» از فرزان میر

ذهن ما از برهم زدن روندها لذت می برد، علی رغم اینکه تناوب و نظم همیشه نقطه ی اتکای ذهن خودآگاه ما و عامل جلوگیری از جنون است. اما همیشه انگیزهای در ناخودآگاه مان، ما را به ایجاد تداخل و هرج و مرج فرا می خواند. این گرایشی ایدئولوژیک و آگاهانه نیست، چون حتی وقتی می دانیم اخلال ایجادشده هیچ تاثیری در کل نظم موجود نمی گذارد، همچنان علاقه به ایجاد آن داریم.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی