event5

«انعکاس درونی» از بهزاد شهروان

رویاها تجربه ی افکار، تصاویر یا احساساتی هستند که در هنگام خواب عمیق، اغلب در مرحله ی خواب «رِم» پدیدار می شوند. رویاها ممکن است شامل اتفاقات عادی و روزمره و یا نامتعارف باشند. انسان از زمان های گذشته همواره اهمیت زیادی برای رویا قائل بوده و به طرق مختلف به آن نگریسته است. رویا عموما خود مدار است و خود شخص در نقش یک بازیگر پدیدار می شود. هدف از این چیدمان به تصویر کشیدن مرز میان خواب و رویا بوده است. رویاهایی که در مرحله ی خواب «رِم» شکل می گیرند، انعکاسی درونی از ذهن انسان هستند: تصاویری که ممکن است از محیط، مکان یا رویدادهایی خاص الهام گرفته شده باشد.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی