تادااِکس2018 / معبد آپولکی

معبد آپولکی از سیاوش حاتم

سالک در معبد خود به پرستش خدا می ‌پردازد و محدودیت ها را پشت سر می گذارد و از بعد مادی (جسمانی) خارج شده و وارد بعد ‌های دیگر می شود و آنچه پنهان است بر او آشکار می شود. مرزی بین واقعیت‌ و غیرواقعیت‌ وجود ندارد.

مکان نمایش: مرکز نبشی