event5

«قاببندی مجدد» از کاتارینا پیچلر

بستری که ما خود و محیط اطراف مان را در آن درک می کنیم، در چگونگی درک و تفسیر امور نقشی تعیین کننده دارد. دیدگاه ما همواره به ملاحظات شخصی بستگی دارد و معمولا طبق هنجارهای اجتماعی و معیارهای شخصی تعیین می شود. در روان درمانی، شیوهای وجود دارد به اسم «قاب بندی مجدد» که طبق آن موقیعتی را در بستری جدید قرار می دهند تا معنای چیزی را ــ معمولا در جهت مثبت ـــ دوباره تعریف کنند. «قاب بندی مجدد» عنوان اثر تعاملی کاتارینا پیچلر نیز هست. در سطح بصری، این اثر مخاطبان را وا می دارد تا انعکاس خود و چشم انداز را تغییر دهند و حالت های مختلف آن ها را آزمایش کنند. اما فراتر از این موضع، این چیدمان از بینندگان می خواهد تا دیدگاه های خود را مورد پرسش قرار دهند. مخاطبان گویی تصویر خود را در دست گرفته و بدین ترتیب به موضوع چیدمان تبدیل شده اند. شخص در این چیدمان با تصویر خود و تصوری که از خود دارد رو به رو می شود و از خود می پرسد: من در چه چارچوبی فکر میکنم؟

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن