event5

«سکون نورمحور» از کاتارینا گروبر

سخنرانی کاتارینا گروبر در دانشگاه لینز او را به سوی ارتباط پویای بین حرکت و سکون را سوق داد. او برای این منظور از کارهای ادوارد مایبریج (1904-1830) بهره برد. مایبریج را عموما از مهم ترین افرادی می دانند که در زمینه ی «عکاسی حرکت نگاری» («کرونوفوتوگرافی») فعالیت کرده است. او برای این کار از نوردهی سریع برای تحلیل سکانس های حرکت استفاده کرد. وقتی این عکس ها ــ که با یکدیگر تفاوت های جزئی دارند ــ به سرعت پشت سر هم پخش شود، پدیده ی «ماندگاری دید» باعث میشود توهم حرکت به وجود آید. این عمل، پایه و اساس ساخت فیلم بود. در این چیدمان، عکس های حرکت نگار مایبریج را می بینیم که برای تصحیح فضاسازی خطی، روی هم انداخته شده اند، طوری که کل توالی حرکت را می توان در آن واحد مشاهده کرد. استفاده از تنها یک پرتوافکن برای تاباندن نور روی عکس ها، جلوهی تصاویر متحرک را ایجاد می کند، که باعث می شود حرکت سیال باشد و در عین حال تصاویر را بتوان به طور ثابت دید.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن