تادااِکس2018 / ولوگراف

ولوگراف از پلتفرم تهران

بحران خشک سالی و ورشکستگی آبی ایران ابعاد گوناگونی دارد. استفاده ی بی رویه از منابع آب زیرزمینی در چهل سال گذشته، با حفر بیش از یک میلیون چاه مجاز و غیرمجاز، این بحران را تشدید کرده است. از جمله عوارض مهم این روند، از بین رفتن دریاچه ها و منابع آبی ایران است. برداشت بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ی پریشان و بختگان اعلام شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت نیرو، تعداد چاه های حفرشده در حوضه ی آبریز ارومیه به بیش از 88 هزار حلقه رسیده؛ این عدد در حوضه ی آبریز گاوخونی، بیش از 50 هزار حلقه، در حوضه ی آبریز مهارلو بیش از 35 هزار حلقه و در حوضه ی آبریز حلّه بیش از 12 هزار حلقه گزارش شده است. «ولوگراف» ابزاری است برای بازنمایی تعداد و موقعیت جغرافیایی حلقه چاه های حفرشده در هر یک از حوضه های آبریز دریاچه های در حال خشک شدن ایران.

مکان نمایش: مرکز نبشی