event5

«سوار شدن بر رسانه های جمعی» از اشکان نعمتیان

امروزه انسانها توسط رسانه های جمعی بمباران می شوند. اما متاسفانه این رسانه ها اطلاعاتی سطحی را در قالب چیزهایی مانند تبلیغات، اخبار هدفمند، تاک شوها و حتی سریال ها، منتشر می کنند. مردم نمی توانند در برابر وسوسه ی رسانه ها مقاومت کنند. رسانه ها اغلب باعث می شوند مردم به طور بسته و محدود فکر کنند. رسانه ها گاهی حتی تا حد زیادی باور افراد را نیز شکل می دهند. این رسانه ها تحت کنترل سیستم هایی هستند که افکار انسان ها را هدایت می کنند. هدف این اثر هنری، شبیه سازی موقعیتی است که مخاطبان به طور روزمره با آن مواجه می شوند. آنها باید روی کاناپه بنشینند و مثل همیشه تلویزیون نگاه کنند. اما آنها سوار بر رسانه های جمعی هستند و از طریق تلاش خود می توانند به حمله ی رسانه ها خاتمه دهند.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن