event5

«یک قطره موم» از دُماس شوارتْس

قندیل ها زیبا و شکننده اند که طی فرایندی بسیار پیچیده تولید می شوند اما ممکن است در یک چشم به هم زدن از بین بروند. چیدمان دُماس شوارتس فرایندهای زیبای طبیعی و گذرا بودن شرایط محیطی را به نمایش می گذارد که دیدن شان برای مان عادی شده و همچنین این اثر استعارهای است از چیزهایی که در این دنیا توسط انسان و طبیعت خلق می شوند. مدیوم های دیجیتال و فناوری ها، امکان بازتولید ساختارهای طبیعی را فراهم آورده که می توانند بارها و بارها از نو ساخته شوند. «قندیل»های مومی در اطراف حباب لامپ از آب شدن به علت گرمای حاصل از روشن بودن و سرد شدن دوباره بعد از خاموش شدن آن شکل می گیرند. نابود شدن، تغییر وضعیت یا استحاله یافتن به وضع قبلی یا وضعی تازه، باعث خلق امکان پردازش های جدید می شود که شبیه به چرخه ی حیات، ابژهای را به وجود می آورد که به طور فزایندهای تجدید شده و رشد می کند.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن