event5

«احوالپرسی» از کلمنز نیل

دستگاه های خودکار یکسانی که از سقف آویزان شده، با حسگرهای حرکتیِ مادون قرمز کنترل می شوند. کار دستگاه ها، باز کردن و بستن کارت پستال های مجهز به ماژول های صوتی است. اگر زیر یکی از دستگاه ها بایستید، کارت آن باز می شود و صدایی می شنوید که صدای اظهار نظرها و احوالپرسی هایی است که طی فرایند ساخته شدن ماژول های صوتی توسط کارگران کارخانه تولید شده است و صدای ماشین آلات در حال کار کردن نیز در پس زمینه شنیده می شود. بدین ترتیب، نقطه ی عطف اثر، صداهایی است که به طور اتفاقی در طول فرایند تولید به وجود آمده اند. این صداها در اصل باید پاک می شدند و قرار نبوده که منتشر و شنیده شوند. برجسته کردن صدای افراد و سروصدای پس زمینه ی فرایند تولید، برای آگاه کردن مخاطبان اثر از کار کسانی که نسبت به حرفه ی خود احساس بیگانگی می کنند و نیز جلب توجه بازدیدکنندگان به میزان کاری است که صرف تولید چنین محصولاتی میشود.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن