تادااِکس2018 / فراکتال کیهان

فراکتال کیهان از محمدرضا طزری

کیهانشناسی فراکتال نظریه ایست که بیان می کند توزیع ماده در جهان و یا ساختار خودِ آن در طیف وسیعی از مقیاس ها یک فراکتال است؛ فراکتالی که میزان توزیع ماده در آن هم در مقیاس بسیار بزرگ و هم در مقیاس بسیار کوچک یکسان است. جرم موجود در کیهان بیشتر از آن مقداری است که علم فیزیک محاسبه کرده و انسان تنها توان دیدن کمتر از ۵ درصد آن را دارد. ماده ی تاریک با ۲۳ درصد و انرژی تاریک با تشکیل۷۲ درصد از چگالی جهان، تاثیر عمیقی بر ساختار کلی آن می گذارد. بخش عظیمی از کیهان که ما در گذشته آن را به عنوان فضای خالی می پنداشتیم، شبیه به یک سیستم عصبی پنهان در سراسر کیهان گسترش یافته و ستارگان و خوشه های کهکشانی را در بر گرفته است و کارکرد گروهی و جمع شوندگی اجرام را تعریف میکند. این فضا که دیگر عناصر آن را پر می کنند به طور همزان در تمامی ابعاد و سطوح در حال ارتعاش و انبساط است و میدان گرانشی عظیم آن، علت پایداری فضا ـ زمان است.
موسیقی: «نئون پَتِرن درام» اثر جان هاپکینز

مکان نمایش: آوا سنتر