تادااِکس2018 / یک روز در تخت خواب لاُری اِویان

یک روز در تخت خواب لاُری اِویان از کوستاس ماکرینوس

لاُری اِویان، دختری ده ساله، تصمیم می‌گیرد تا تعطیلات آخر هفته در اتاقش بماند و وقتش را صرف یک دوربین فیلمبرداری کند. چند ماه بعد یکی از آشنایان این تصاویر را پیدا می‌کند و فیلمی می‌سازد که نشان‌دهنده‌ی روان او به شیوه‌ای انتزاعی و مینیمالیستی است. این تجربه ‌ا‌ی دیداری‌شنیداری (می‌تواند به ‌صورت چیدمانی تکرارشونده یا اجرایی سینه ‌ـ‌ کنسرت نیز ارائه شود) زمان را منبسط می‌کند و محدودیت ‌های جهان های اصغر روزمره‌ی ما را می‌کاود.

مکان نمایش: آوا سنتر