تادااِکس2018 / «به جایی میروم که هستم»

«به جایی میروم که هستم» از موریِل مونتینی

یک زمین فوتبال از زوایای مختلفی دیده می‌شود. مردی بازی را تماشا می‌کند. چه کسی آن را دیده است یا خواهد دید؟

مکان نمایش: آوا سنتر