تادااِکس2018 / بدون عنوان

بدون عنوان از آندره آ فامیلاری

«بدون عنوان» یک چیدمان ویدیویی صدامحور از آندره آ فامیلاری است. در پژوهش او این چیدمان نماینده ‌ی تکامل طبیعی از یک چشم ‌انداز زنده به دیدگاهی بیشتر متفکرانه است؛ انتقال ‌لحظه‌ی گذرای آفرینش به تحلیل عمیق‌ تری از آن‌چه خلق شده است. فامیلاری تحت تاثیر یک قطعه‌ی شنیداری اولیه ساخته‌ی آندره آ تاجّی، هندسه‌ی فراهم ‌آمده از ساختار طبیعی برگ ‌ها را ترسیم و تحلیل کرده و آن ‌ها را به ‌شکل دایره‌ ها و کره‌ هایی درآورده است تا به‌این ‌ترتیب پیچیدگی روند رشد گیاه را نشان دهد.

مکان نمایش: آوا سنتر