event5

«اتاق 404» از شهاب شاه علی

زمانی که کاربر از سرور درخواستی کند و سرور نتواند مورد درخواست شده را پیدا کند، خطای 404 به وجود می آید. «اتاق 404» حکم همان خطا را دارد. موجودی که در این اتاق گیر افتاده، درخواست کمک دارد و مخاطب واکنشی نسبت به آن درخواست نشان نمی دهد.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی