تادااِکس2018 / لاین

لاین از اشکان قدیم خانی

انسان از ابتدا شهرها را ساخته، آنها را شکل داده و با کنش های خود دچار تغییر کرده است. پس از این کنش و واکنش ها بین انسان و طبیعت، سرزمین ها بازتابی زنده از واگرایی های انسان هستند و شهرها آنچه می شوند که مردمان می بینند؛ سرزمینها و شهرهایی که بر اساس حضور انسان شکل یافته اند و پس از این حضور تلاشی برای بازگشت به ابتدا خواهد بود. «لاین» ماشینی است در تلاش برای ترسیم و تبدیل این حضور به سرزمینی بین این واگرایی ها.

مکان نمایش: گالری محسن