event5

«آینه ی میانگین چهره» از سارا هُوُرکا

این آینه میانگین تمام چهره هایی که دیده اید را نشان می دهد. با مشاهده ی میانگین چهره ی جمعی مان، چه چیزی می توانیم در مورد بینندگان قبلی و یا در مورد تنوع جنسیتی، سنی یا نژادیمان یاد بگیریم؟ اگر چهره ای در وب کم تشخیص داده شود، به میانگین چهره ی محاسبه شده اضافه می شود. هرچه بیننده بیشتر به آن نگاه کند، تاثیری که چهره ی او بر پرتره ی ایجاد شده می گذارد بیشتر خواهد بود. ردیابی چهره با نرمال سازی و گرفتن میانگین چهره ی بینندگان با استفاده از «اُپن فریم ورکز» و نرم افزار تشخیص چهره اُپن سورس ممکن میشود.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی