تادااِکس2018 / نبض حیات

نبض حیات از آویده سعادت پژوه ، شهریار شمس

زمانى كه هیچ نظاره گرى نداشت، تپش قلبش كم شد. گرما از روحش جدا شد و بدنش را با سرمایى فراوان تنها گذاشت. جناب «دلهره» آنقدر سایه ى بزرگى رویش انداخته بود كه او قادر به دیدن خودش هم نبود. ترسید. كوچك شد. خم شد و تا حدى هم ساكن. امیدش را از دست داده بود. دیگر هیچ رنگى یا نورى در دلش پیدا نبود. سایه ی وهم، لحظه را برایش تاریك كرده بود. در میانه ی تونلى بود و گاهى به زمان از دست رفته و گاهى هم به آینده خیره می شد. ناگهان جناب «شهامت» جلویش ظاهر شد… «نبض حیات» چیدمانى است كه مخاطب را حس می كند و با او ارتباط مستقیم برقرار میكند. وجودش با حضور مخاطب شكل می گیرد و حیاتش وابسته به كنش و واكنش هاى محیط اطرافش است. هدف این چیدمان نمایش تاثیرى است كه همه ی موجودات روى یکدیگر می گذارند. تاثیرى كه ناشى از واكنش هاى پنهان و تبادل انرژی است. به شکل نمادین به مخاطب می گوید: «اگر تو نظاره گر من نباشى، من هم نیست می شوم».

مکان نمایش: مرکز نبشی