تادااِکس2018 / نسیان

نسیان از بهزاد شهروان

یادزدودگی نوعی اختلال حافظه ای، به معنای ناتوانی ناقص یا کامل در یادآوری تجربه های گذشته است. ویژگی های اصلی اختلال فراموشی تجزیه ای، ناتوانی در یادآوری اطلاعات مهم شخصی است؛ اطلاعاتی که معمولا ماهیت استرس زا یا تروماتیک دارند. وقتی فراموشی ذهن و جسم را در بر می گیرد دیگر کنترلی در گمشدن خاطره ها و تجربیات گذشته و حال وجود ندارد. ناگزیر برای حفظ بقایای باقیمانده ی خاطره های تجزیه شده باید به عمق روابط پنهان رفت که در تخیلات گذشته مرجعی برای هویت و شخصیت محسوب میشود.

مکان نمایش: گالری محسن