تادااِکس2018 / ماشین منطق فازی

ماشین منطق فازی از گابریِلا گوردیّو، ایرِنِه رودِناس

«ماشین منطق فازی» یک رابط است که از طریق صدا و نور وضعیت مکانی اش را نشان می دهد و شرکت کننده می تواند آن را هدایت کند. این مدل چارچوبی فراهم می کند برای کاوش در شرایط یک سیستم بسته (ماشین) از طریق تاثرات یک موجود دوم (انسان) که در فرایند آن دخالت می کند و آن را به عنوان زبانی انتزاعی به کار می گیرد. این رابط امکان گفت وگویی در خودش و نسبت به دیگران را به وجود می آورد، از این طریق که چند شرکت کننده را به تعامل و بازی در نتیجه ی تاثیر کنش های همدیگر فرامیخواند. ایجاد این فرایند به معنی بازاندیشی در لزوم سیستم های خودساخته است که از تکنولوژی برای شهود استفاده می کنند؛ شهودی که با کارکردن در حیطه ی حساسیت انسان و مقیاس واقعی امکان به کار افتادن دارد. انگیزه ی پشت این کار ناشی از پرسشی درباره ی ذهنیت است، به قصد ترسیم طرحی از آستانه های در پس ابهام.

مکان نمایش: مرکز نبشی